Megszületett – a te szívedben is?

karacsonyTeremtő Istenünk, mennyei Atyánk elküldte hozzánk irgalmas jóságának örömhírét Fiában, Jézusban, aki tökéletesen átadta nekünk ezt az evangéliumot. Jézusban mindenki megtapasztalhatta, hogy velünk az Isten (Emmánuel). Ez Karácsony ünnepének misztériuma: az Ige megtestesült Názáretben, s kilenc hónap múlva megszületett Betlehemben. Nagycsütörtök, s az Ő halála és feltámadása óta pedig titokzatosan megfogan híveiben is. Pünkösdkor a látható világba született az Ő egyháza. Azóta is születik minden hitre ébredő emberben; aki beengedi a szívébe az Ő szeretetét és igaz tanítását, ott megfogan az Ő titokzatos élete. A hívő embernek, aki már hordozza magában a megtestesült Igét, vigyáznia kell erre az isteni magzatra, mert hűtlenségével, halálos bűnével abortálhatja, ill. keresztre feszíti. Ne áltassuk magunkat, ahogy ezt sok, magát vallásosnak gondoló ember teszi. Istennek, aki teljesen odaadta Fiát nekünk, értünk – mi csak két napot adunk, Karácsonyt és Húsvétot? Vagy minden vasárnap, az Úr napján egy órát is adunk neki – a heti 168-ból – csak mert ez parancs?

 

Templomszentelés Tiszabökényben

 

November 22-én, vasárnap szentelte fel Majnek Antal püspök Tiszabökény új római katolikus templomát Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére és a mártírok emlékére.

 

Az ünnepség a templom előtt kezdődött. Dupka György, a tiszabökényi egyházközség kurátora, aki a templomépítés fő mozgatója volt, röviden beszámolt a templom építésének szakaszairól, a számos akadályról, köztük a 2001-es árvízről, mely megsemmisítette a már megvásárolt építőanyagot, a sok igyekezetről, a támogatókról, egészen addig a pillanatig, míg most az elkészült templom kulcsát Majnek Antal püspök kezébe adhatta.

 

Új apostoli nuncius Ukrajnában

Ferenc pápa 2015. szeptember 5-én azzal bízta meg Thomas Edward Gullickson érseket, Ukrajna eddigi apostoli nunciusát, hogy ezután Svájcban és Liechtensteinben lássa el a Vatikán diplomáciai képviseletét. Ukrajna új apostoli nunciusa Claudio Gugerotti (ejtsd: „klaudio gudzserotti”) érsek lett, akit a Szentatya 2015. november 13-án nevezett ki.

Gugerotti érsek 1955. október 7-én született Olaszországban, Veronában. 1982. május 29-én szentelték pappá a Veronai Egyházmegye számára. 1985-ben kezdte meg működését a vatikáni Keleti Kongregációban.

 

Szent Erzsébet ünnepe Munkácson

szenterzsebet-1

November 19-én egyházmegyénkben több helyen is megemlékeztek Szent Erzsébetről emléknapja alkalmából. A munkácsi Szent Erzsébet melegedő és ingyenkonyha munkatársai, önkéntesei és a meghívott vendégek ünnepi szentmisén vettek részt a székesegyházban, melyet közös imádság követett a Szent Erzsébet melegedő udvarán. A ház falfülkéjében elhelyezett Szent Erzsébet szobor előtt Snep Román munkácsi plébános vezetésével kértük a szent közbenjárását. A plébános atya imájában megemlékezett a melegedő minden jótevőjéről, segítőjéről, valamint hálát adott a Jó Istennek az intézményért és az ott tevékenykedő munkatársakért; a püspök atya pedig elmondta, mennyire fontos, hogy a szegényekben és a nélkülözőkben megláthassuk Urunkat, felismerjük Őt és megosszuk a nélkülözőkkel anyagi és lelki javainkat. Arra buzdított, hogy azokért is adjunk hálát, akik csendesen, nem látványosan, hanem sokszor észrevétlenül munkálkodnak a szegények javára Szent Erzsébethez hasonlóan.

 

A Szent Márton év megnyitása a Munkácsi Egyházmegyében

A Munkácsi Egyházmegyében november 11-én, a székesegyház búcsúján nyitotta meg Majnek Antal megyéspüspök a jubileumi Szent Márton évet. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Piero Marini érsek volt a Vatikánból.

November 11-én egyházmegyei búcsúnkon vendégünk volt Piero Marini egykori vatikáni szertartásmester, aki közel 30 évet töltött Szent II. János Pál és XVI. Benedek pápák szolgálatában. Az ünnepi szentmisét ő celebrálta Majnek Antal munkácsi megyéspüspökkel és egyházmegyénk papságával együtt.

 

KILENCED SZENT MÁRTONHOZ
(NOVEMBER 10.)

KILENCEDIK NAP

Istennek dicső szentje, Szent Márton püspök! A te életed gyermekségedtől kezdve a boldog halálra való előkészület volt. Ahogy haldoklásodban az eget szemlélted, úgy szegezted figyelmedet egész eletedben a mennyország felé. Az angyalok éneke és a szentek társasága édesítette halálodat. A hozzád férkőző ördögöt diadallal űzted el magadtól örökre.
Ó, nagy szent, eszközöld ki számomra a kegyelmet, hogy folyton lelki szemeim előtt lebegjem az utolsó óra, amikor lelkünknek meg kell válnia porhüvelyétől. Életem legyen valóban a boldog halálra való előkészület a te nagyszerű életpéldád szerint. Haláltusámat édesítse lelkiismeretemnek nyugalma, és boldog keresztényi élet után az én lelkemet is a Boldogságos Szent Szűz és a szenteknek dicsőséges társasága kísérje a mennyországba. Ámen.

 

KILENCED SZENT MÁRTONHOZ
(NOVEMBER 9.)

NYOLCADIK NAP

Istennek dicső szentje, Szent Márton püspök! Te szigorú voltál magadhoz, de szelíd embertársaidhoz, és szelíd, elnéző a hibáikkal szemben. Dorgálásaidban is kímélet és szeretet ragyogott.
Nyerj számomra kegyelmet, hogy téged kövesselek. Ne szeressem magamat kényes szeretettel és ne legyek kíméletlen embertársaimmal szemben. A harag és lelki háborúság azon fordul meg, hogy magunk iránt kényesek, és mások iránt kíméletlenek vagyunk. Ó, szent püspök, kérlek téged, hogy az isteni kegyelem vezessen arra az útra, amelyen a te szelíd lelked mind jobban közeledett a mennyország felé, szeressem tiszta és szelíd szeretettel embertársaimat, és legyen az önmagam iránt való szeretetem szigorú, fegyelmezett és igazságos. Ámen.

 

KILENCED SZENT MÁRTONHOZ
(NOVEMBER 8.)

HETEDIK NAP

Istennek szép szentje, Szent Márton püspök! Engedelmeskedtél Isten szent akaratának, mikor alázatos lelkedet fölmagasztalta és méltóságra emelte. Engedelmeskedtél úgy, hogy alázatosságod meg nem ingott, és magasztos hivatásod ezzel az alázatossággal a hívek gondozására, a mennyország felé való vezetésre használtad fel. Mindenekfelett saját példáddal mutattad nekik az üdvösség útját.
Alázattal kérlek, nyerj számomra kegyelmet, hogy mindig és mindenben alázatos lélekkel úgy engedelmeskedjem az Isteni Gondviselésnek, hogy viselkedésem, szavaim és cselekedeteim egyképpen a hozzám tartozóknak és a velem érintkezőknek lelki épülésére szolgáljanak. Ámen.

 

KILENCED SZENT MÁRTONHOZ
(NOVEMBER 7.)

HATODIK NAP

Istennek dicső szentje, Szent Márton! Minő szent vágyakozással vágytál a magány után, hogy Istennel annál bensőségesebben tudj társalogni. Pusztába vonultál, távol az emberektől és a zárda csöndjében kerested otthonodat.
    Istennek szép szentje, légy oktatóm, hogy téged kövesselek. Győzzön meg a kegyelem, hogy nem a világnak zajos öröme, sem az emberekkel való hivalkodó társalgás és hiú mulatozás szerzi meg az igazi lelki élvezetet, hanem a komoly, nyugodt lelki élet, önmagamnak őszinte megismerése. Esedezz érettem, hogy szeressem a magányt és vágyódjam a lelkiek után mind a társas életben, mind pedig olvasmányaimban. Ámen.

 

KILENCED SZENT MÁRTONHOZ
(NOVEMBER 6.)

ÖTÖDIK NAP

Istennek nagy szentje, Szent Márton! Téged a rablók megtámadtak, mindenből kifosztottak és már-már megöléssel fenyegettek, de te lelkedben nyugodt maradtál, mert eleven tudással tudtad, hogy Jézus veled van! Én szegény! Ez életben számtalanszor kisebb bajokban is lelkemben megrendültem, és bizalmam Jézus iránt szívemben elhomályosodott!
    Esedezve kérlek, dicső Szent Márton püspök, nyerj kegyelmet számomra, hogy Jézussal való együttlétünknek biztos tudatában legyek, bármilyen nagy megpróbáltatások között is, lelkemnek vallásos megnyugvásával. Ámen.

 
További cikkeink...
Statisztika
Eddigi látogatók : 945979
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
Jelenleg a honlapon
Oldalainkat 453 vendég böngészi